• 1.Anvendelse og aftalegrundlag
 • 1.1Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder disse forretningsbetingelser for alle Niber ApS’ opgaver og ydelser.
 • 1.2Niber ApS’ ydelser og opgaver fremgår af en særskilt aftale mellem Niber ApS og den pågældende kunde (”Kunden”). Den sær-skilte aftale beskriver Niber ApS’ ydelse til Kunden (”Særaftalen”). Særaftalen og nærværende forretningsbetingelser betegnes som det samlede aftalegrundlag mellem Niber ApS og Kunden.
 • 1.3Kunden er ansvarlig for, at Niber ApS rettidigt og forud for en opgaves opstart, modtager de nødvendige information og data. Fejlagtige information eller ændrede forudsætninger fra Kunden kan give anledning til ekstra betaling.
 • 1.4Hvis Kunden ikke rettidigt leverer alle nødvendige forudsætninger, informationer og data, kan Niber ApS ikke garantere rettidig levering eller drages til ansvar for, at det aftalte leveringstidspunkt ikke overholdes.
 • 2.Fakturering og betaling
 • 2.1Hvis andet ikke er aftalt, fremsendes faktura månedligt bagud.
 • 2.3Betalingsbetingelserne er otte (8) dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling beregnes renter og omkostninger i henhold til renteloven.
 • 2.4Niber ApS har omgående ret til at fremsætte krav om betaling af forfaldne tilgodehavender hos Kunden, at overgive tilgodehavender til retslig inkasso samt at stoppe alle ydelser, såfremt betalinger udestår.
 • 2.5Udover den tilbudte eller aftalte pris, er Niber ApS berettiget til at kræve betaling for:
 •   – Ekstra arbejde der påløber som følge af ufuldstændigt uegnet eller mangelfuldt materiale leveret af Kunden samt ændringer af oplysninger efter igangsættelse af samarbejdet.
 •   – Overarbejde eller andre foranstaltninger, der aftales med Kunden efter aftalens indgåelse.
 •   – Ekstra omkostninger som følge af ændringer i afgifter mv.
 • 3.Opsigelse
 • 3.1Ønsker Kunden at opsige samarbejdet med Niber ApS, er kunden forpligtet til at betale for allerede udført arbejde samt arbejde der udføres frem til opsigelse. Eventuelle omkostninger forbundet med opsigelse betales af Kunden.
 • 4.Reklamation og mangler
 • 4.1Reklamation skal ske skriftligt og senest 5 arbejdsdage efter levering af en ydelse eller delydelse har fundet sted. For mangler, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse, skal reklamation ske senest 5 arbejdsdage efter. At fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget.
 • 4.24.2. For fejl og mangler, hvor der måtte blive reklameret efter fristens udløb, kan Niber ApS ikke drages til ansvar.
 • 5.Ansvarsbegrænsning.
 • 5.1Niber ApS er ikke ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos Kunder.
 • 5.2I det omfang Niber ApS’ Kunder måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er den pågældende Kunde forpligtet til at holde Niber ApS skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.
 • 5.35.3. Kundens eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede kontraktsum for den eller de af Niber ApS’ ydelser, der konkret knytter sig den eller de ansvarspådragende fejl i leverancen.
 • 6.Ophavsret og markedsføring
 • 6.1Såfremt intet andet er aftalt, får Kunden, betinget af betaling, brugsretten til det udarbejdede materiale.
 • 7.Force majeure
 • 7.1I tilfælde af force majeure er Niber ApS fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt Niber ApS eller dennes underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse forretningsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende med mindre det kan påvises, at Niber ApS med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.
 • 7.2Det er udtrykkeligt aftalt, at en besværliggørelse eller umuliggørelse af Niber ApS’ eller dennes underleverandørs forpligtelser, som følge af lokale, regionale eller globale sygdoms- eller smitteudbrud udgør force majeure.
 • 8.Behandling af personoplysninger
 • 8.1Niber ApS behandler personoplysninger i forbindelse med udførelse af opgaver, og er i den forbindelse dataansvarlig for den pågældende behandling. Spørgsmål vedrørende vores databehandling kan sendes til administrerende direktør Nicklas Berntsen. For nærmere information om vores håndtering af persondata henvises til Niber ApS’ privatlivspolitik, som kan læses her
 • 9.Fortrolighed
 • 9.1Niber ApS og Kunden forpligter sig til under og efter samarbejdet at behandle viden om hinanden fortroligt.
 • 10.Lovvalg og værneting.
 • 10.1Tvistigheder mellem Niber ApS og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Niber ApS’ hjemting
 • 31.5.2021, Niber ApS

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at give dig den mest relevante oplevelse ved at huske dine præferencer og gentagne besøg. Ved at klikke på “X” accepterer du brugen af ALLE cookies.