Forretningsbetingelser - Niber ApS

1. Anvendelse og aftalegrundlag

1.1.                 
Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder
disse forretningsbetingelser for alle Niber ApS’ opgaver og ydelser.

1.2.                 
Niber ApS’ ydelser og opgaver fremgår af en
særskilt aftale mellem Niber ApS og den pågældende kunde (”Kunden”). Den
særskilte aftale beskriver Niber ApS’ ydelse til Kunden (”Særaftalen”).
Særaftalen og nærværende forretningsbetingelser betegnes som det samlede
aftalegrundlag mellem Niber ApS og Kunden. 

1.3.             
Kunden er ansvarlig for, at Niber ApS rettidigt og forud for en opgaves opstart, modtager de nødvendige information og data. Fejlagtige information eller ændrede forudsætninger fra Kunden kan give anledning til ekstra betaling. 

1.4.                 
Hvis Kunden ikke rettidigt leverer alle
nødvendige forudsætninger, informationer og data, kan Niber ApS ikke garantere
rettidig levering eller drages til ansvar for, at det aftalte
leveringstidspunkt ikke overholdes.

2. Fakturering og betaling

2.1.                 
Hvis andet ikke er aftalt, fremsendes faktura
månedligt bagud.

2.2.                 
Betalingsbetingelserne er otte (8) dage fra
fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling beregnes renter og
omkostninger i henhold til renteloven.

2.3.                 
Niber ApS har omgående ret til at fremsætte krav
om betaling af forfaldne tilgodehavender hos Kunden, at overgive
tilgodehavender til retslig inkasso samt at stoppe alle ydelser, såfremt
betalinger udestår. 

2.4.                 
Udover den tilbudte eller aftalte pris, er Niber
ApS berettiget til at kræve betaling for: 

  • Ekstra arbejde der påløber som følge af ufuldstændigt uegnet eller mangelfuldt materiale leveret af Kunden samt ændringer af oplysninger efter igangsættelse af samarbejdet.
  • Overarbejde eller andre foranstaltninger, der aftales med Kunden efter aftalens indgåelse.
  • Ekstra omkostninger som følge af ændringer i afgifter mv.

3. Opsigelse

3.1.                 
Ønsker Kunden at opsige samarbejdet med Niber
ApS, er kunden forpligtet til at betale for allerede udført arbejde samt
arbejde der udføres frem til opsigelse. Eventuelle omkostninger forbundet med
opsigelse betales af Kunden.

 4. Reklamation og mangler

4.1.                 
Reklamation skal ske skriftligt og senest 5
arbejdsdage efter levering af en ydelse eller delydelse har fundet sted. For
mangler, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse, skal reklamation ske
senest 5 arbejdsdage efter. At fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed
kunne være opdaget. 

4.2.                 
For fejl og mangler, hvor der måtte blive
reklameret efter fristens udløb, kan Niber ApS ikke drages til ansvar. 

5. Ansvarsbegrænsning

5.1.                 
Niber ApS er ikke ansvarlig for drifts-, tids-,
avance- eller andre indirekte tab hos Kunder.

5.2.                 
I det omfang Niber ApS’ Kunder måtte blive
pålagt ansvar overfor tredjemand, er den pågældende Kunde forpligtet til at
holde Niber ApS skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de i
disse betingelser fastsatte begrænsninger.

5.3.                 
Kundens eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige
den samlede kontraktsum for den eller de af Niber ApS’ ydelser, der konkret
knytter sig den eller de ansvarspådragende fejl i leverancen.

6. Ophavsret og markedsføring

6.1.                 
Såfremt intet andet er aftalt, får Kunden,
betinget af betaling, brugsretten til det udarbejdede materiale.

7. Force majeure

7.1.                 
I tilfælde af force majeure er Niber ApS
fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består.
Force majeure foreligger, såfremt Niber ApS eller dennes underleverandører
forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse forretningsbetingelser,
som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger,
offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af
enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt,
computervirus eller lignende med mindre det kan påvises, at Niber ApS med
rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

7.2.                 
Det er udtrykkeligt aftalt, at en
besværliggørelse eller umuliggørelse af Niber ApS’ eller dennes underleverandørs
forpligtelser, som følge af lokale, regionale eller globale sygdoms- eller
smitteudbrud udgør force majeure.

8. Behandling af personoplysninger

8.1.                 
Niber ApS behandler personoplysninger i
forbindelse med udførelse af opgaver, og er i den forbindelse dataansvarlig for
den pågældende behandling. Spørgsmål vedrørende vores databehandling kan sendes
til administrerende direktør Nicklas Berntsen. For nærmere information om vores
håndtering af persondata henvises til Niber ApS’ privatlivspolitik, som kan
læses her.

9. Fortrolighed

9.1.                 
Niber ApS og Kunden forpligter sig til under og
efter samarbejdet at behandle viden om hinanden fortroligt.

10. Lovvalg og værning

10.1.                 
Tvistigheder mellem Niber ApS og kunden skal
afgøres efter dansk ret ved Niber ApS’ hjemting. 31.5.2021,  Niber ApS

Jacob Nielsen

Kunderådgiver

Lad os snakke om hvilke muligheder, der er for din virksomhed

Det er selvfølgelig fuldstændig uforpligtende.

Bliv kontaktet

Udfyld din mail, og en kort besked.
Så kontakter vi dig hurtigst muligt!
(Det er helt uforpligtende)

Valgfrit